Zakład Fizyki Hadronów

Zainteresowania grup eksperymentalnych w Zakładzie Fizyki Hadronów skupiają się na badaniu własności oddziaływań silnych przy niskich i średnich energiach. Ponadto, prowadzone są badania nad rozwojem zastosowań fizyki eksperymentalnej w powiązanych obszarach medycyny.

Najważniejsze obszary obecnej działalności grup badawczych Zakładu obejmują:

  • Poszukiwanie łamania symetrii CP w rozpadach mezonów (WASA-at-COSY) oraz pomiary elektrycznego momentu dipolowego protonu i deuteronu (JEDI);
  • Badania dynamiki w układach kilkunukleonowych, rezonansów pion-nukleon (HADES, GSI/FAIR) oraz spektroskopia hiperonów (PANDA, GSI/FAIR);
  • Badania elektromagnetycznej struktury hadronów poprzez pomiary czynników postaci (HADES i PANDA, GSI/FAIR);
  • Spektroskopia mezonów przy energii bliskiej masie charmonium (PANDA, GSI/FAIR);
  • Własności gęstej i gorącej materii barionowej w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów (eksperyment HADES w GSI/FAIR);
  • Monitorowanie terapii protonowej w czasie rzeczywistym poprzez detekcję kwantów gamma emitowanych z napromienianych tkanek (projekty gammaCCB i SiFi-CC we współpracy z RWTH Aachen, Heidelberg Ionenstrahl-Therapiezentrum oraz Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie);
  • Poszukiwanie nowych ścieżek produkcji radioizotopów przy wykorzystaniu wiązek protonowych i elektronowych;
  • Rozwój precyzyjnych detektorów gazowych oraz dedykowanej elektroniki odczytu oraz przetwarzania danych.